محورهای همایش:


الف- رویکرد روانشناختی


1-   سالمندی موفق

2-   بهداشت روانی در دوره سالمندی

3-   اختلالات روانشناختی سالمندی

4-   دیدگاههای روانشناختی سالمندی در متون اسلامی

5-   رویکردهای مذهبی در مداخلات روانشناسی سالمندی

6-  دیدگاه های روانشناختی سالمندی در متون ادبی


ب- رویکرد اجتماعی


1-   سالمندی و خانواده

2-   نقش­های اجتماعی در دوره سالمندی

3-   بازنشستگی

4-   مراکز نگهداری سالمندان

5-   سالمند آزاری

۶-  برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه سالمندی