محورهای همایش:

الف- رویکرد روانشناختی

1-   سالمندی موفق

2-   بهداشت روانی در دوره سالمندی

3-   اختلالات روانشناختی سالمندی

4-   دیدگاههای روانشناختی سالمندی در متون اسلامی

5-   رویکردهای مذهبی در مداخلات روانشناسی سالمندی

6-  دیدگاه های روانشناختی سالمندی در متون ادبی

ب- رویکرد اجتماعی

1-   سالمندی و خانواده

2-   نقش­های اجتماعی در دوره سالمندی

3-   بازنشستگی

4-   مراکز نگهداری سالمندان

5-   سالمند آزاری