1-   گسترش دانش تخصصی در حوزه ی روانشناسی سالمندی

2-   افزایش دانش عمومی از اقتضائات سالمندی

3-   بالا بردن کیفیت زندگی سالمندان

4-   پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از سالمندی

5-   جهت دهی به فعالیت های پژوهشی و علمی دانشگاه ها به سوی موضوعات مرتبط با سالمندی