1-   گسترش دانش تخصصی در حوزه ی روانشناسی سالمندی

2-   افزایش دانش عمومی از اقتضائات سالمندی

3-   بالا بردن کیفیت زندگی سالمندان

4-   پیشگیری از آسیبهای روانی و اجتماعی ناشی از سالمندان

5-   جهت دهی به فعالیتهای پژوهشی و علمی دانشگاها به سوی موضوعات مرتبط با سالمندی