کمیته علمی
دکتر عبدالله معتمدی
دبیر
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: a_moatamedy [at] yahoo.com