دریافت مقالات پذیرفته شده در همایش سالمندی به صورت ارائه پوستر و ارائه شفاهی
1397-08-07

ضمن تبریک به نویسندگانی که مقالاتشان در همایش سالمندی پذیرفته شده است، به استحضار می رساند مقالات خود را در

فرمتی که اطلاع رسانی شده است (پوستر یا شفاهی) آماده نمایید. برای دسترسی به فرمت خواسته شده، به منوی مقالات در

صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید.

 آدرس ایمیل همایش aging@atu.ac.ir