برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مدیریت بازنشستگی موفق
1397-08-23 13:00-17:00
دهکده المپیک، طبقه پنجم (اتاق کنفرانس) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی 25
ویژه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی 600,000 ریال
1 دکتر عبدالله معتمدی
2 مدیریت بازنشتگی موفق
1397-08-24 08:00-12:00
دهکده المپیک، طبقه پنجم (اتاق شورا) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی 25
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 300,000 ریال
شرکت کننده آزاد 600,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 500,000 ریال
2 دکتر عبدالله معتمدی
3 آموزش نحوه جستجوی مقالات داخلی و خارجی در موضوع سالمندی
1397-08-23 13:00-17:00
دهکده المپیک، طبقه پنجم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی 25
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 300,000 ریال
اعضای هیات علمی 600,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 600,000 ریال
0 دکتر گلینی مقدم
4 چالش های روان درمانی با سالمندان
1397-08-24 08:00-12:00
دهکده المپیک، طبقه پنجم (اتاق کنفرانس) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی 25
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 300,000 ریال
اعضای هیات علمی 600,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 600,000 ریال
0 دکتر پور ابراهیم
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.