اعضای کمیته علمی همایش سالمندی 

1. دکتر عبدالله معتمدی محل خدمت: دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2. دکتر ابوالقاسم  عیسی مراد محل خدمت: دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3. دکتر احمد صافی محل خدمت: وزارت آموزش و پرورش 

4. دکتر محسن سلمان نژاد محل خدمت: دبیر شورای ملی سالمندی          

5. دکتر شهلا پاکدامن محل خدمت: دانشگاه شهید بهشتی 

6. دکتر زهره رافضی محل خدمت: دانشگاه علامه طباطبائی تهران               

7. دکتر زیبا برقی ایرانی محل خدمت: دانشگاه پیام نور/ انجمن مطالعات سالمندی ایران                     

8. دکتر حسین اسکندری محل خدمت: دانشگاه علامه طباطبائی تهران                    

9. دکتر مهدی خانجانی  محل خدمت: محل خدمت: دانشگاه علامه طباطبائی تهران              

10. دکتر وحید راشدی محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران                

11. دکتر احمد برجعلی محل خدمت: دانشگاه علامه طباطبائی تهران                       

12. دکتر فریده حسین ثابت محل خدمت: دانشگاه علامه طباطبائی تهران

13. دکتر فرامرز سهرابی محل خدمت: دانشگاه علامه طباطبائی تهران                      

14. دکتر خدامراد مومنی محل خدمت: دانشگاه رازی                     

15. دکتر جهانگیر کرمی محل خدمت: دانشگاه رازی                      

16. دکتر محمد حسین عبداللهی محل خدمت: دانشگاه خوارزمی            

17. دکتر فرید براتی محل خدمت: دانشگاه قم              

18. دکتر غلامعلی افروز محل خدمت: دانشگاه تهران                      

20. دکتر مجید صفاری نیا محل خدمت: دانشگاه پیام نور

21. دکتر اصغر دادخواه محل خدمت: دانشگاه علوم بهزیستی

22. دکتر نسیبه زنجری محل خدمت: دانشگاه علوم بهزیستی

23. دکتر مهشید فروغان محل خدمت: دانشگاه علوم بهزیستی

24. دکتر کاظم ملکوتی محل خدمت: دانشگاه علوم بهزیستی