محورهای همایش:


1- کیفیت و سبک زندگی در دوره سالمندی

2- یادگیری و کارکردهای شناختی در سالمندان

3- سالمندی موفق و فعال

4- بهداشت روان و اختلالات روانشناختی در دوره سالمندی

5- احساس تنهایی، داغدیدگی، مواجهه با مرگ

6- رویکردهای مذهبی و معنوی در مداخلات روانشناختی سالمندی

7- برنامه ریزی و سیاست گذاری های اجتماعی در حوزه سالمندی

8- نقش ­های خانوادگی و اجتماعی در دوره سالمندی

9- الگوهای بومی مراقبت، مراقبان، حمایت های اجتماعی و مراکز نگهداری از سالمندان

10- بازنشستگی، درآمد و استقلال مالی در دوره سالمندی

11-استارت آپ­ ها، فناوری و شبکه های اجتماعی سالمندان

12- دیدگاه های قالبی، سالمند آزاری، بیوگی و ازدواج مجدد در سالمندان