1-  گسترش دانش تخصصی در حوزه ی روانشناسی سالمندی

2-  افزایش دانش عمومی از اقتضائات سالمندی

3-  بالا بردن کیفیت زندگی سالمندان

4-  پیشگیری روانی و اجتماعی ناشی از سالمندی

5-  جهت دهی به فعالیت های پژوهشی و علمی دانشگاه ها به سوی موضوعات مرتبط با سالمندی