پژوهشگران گرامی

پس از داوری چکیده ها، برای ارسال مقاله کامل خود از فرمت زیر استفاده کنید.

 

دانلود فایل راهنمای نگارش مقاله


نویسندگان گرامی توجه داشته باشند، علاوه بر مقاله کامل، چکیده انگلیسی به همراه درج نام مؤلفین و مشخصات آنها به انگلیسی باید در فایل جداگانه در سامانه بارگذاری گردد. این فایل بصورت جداگانه پس از بارگذاری فایل اصلی مقاله در قسمت "اضافه کردن فایل‌ها" به صورت "فایل تکمیلی" بارگذاری شود