برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 گراندد تئوری
1397-09-28 08:00-16:00
دهکده المپیک، طبقه پنجم (اتاق کنفرانس) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی 25
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 500,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 700,000 ریال
2 دکتر عبدالله معتمدی
2 گراندد تئوری (پردیس مرکزی)
1397-09-29 08:00-16:00
دهکده المپیک، طبقه پنجم (اتاق شورا) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی 25
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 700,000 ریال
3 دکتر عبدالله معتمدی