صحبت های دکتر عبدالله معتمدی (دبیر همایش) در اولین جلسه کمیته علمی همایش سالمندی در ایران
03 اردیبهشت 1397
صحبت های دکتر عبدالله معتمدی (دبیر همایش) در اولین جلسه کمیته علمی همایش سالمندی در ایران

اطلاعات و تصاویر بیشتر در لینک

متن کامل

login