نشست الگوهای مراقبت، بهداشت روانی و اختلالات روانشناختی در سالمندان ساعت 4 عصر دوشنبه مورخ 30مهرماه 1397
08 مهر 1397

 لیست اسامی اعضای نشست 

دبیر همایش و دبیر نشست: دکتر عبدالله معتمدی

1

رئیس دانشکده

دکتر احمد برجعلی

روانشناسی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

2

مدیر گروه

دکتر حسین اسکندری

روانشناسی

دانشیار

//

3

عضو هیئت علمی

دکتر عبدالله معتمدی

روانشناسی

دانشیار

//

4

عضو هیئت علمی

دکتر ابوالقاسم عیسی مراد

روانشناسی

دانشیار

//

5

عضو هیئت علمی

دکتر زهره رافضی

روانشناسی

استادیار

//

6

عضو هیئت علمی

دکتر راشدی

سالمندشناسی

دانشیار

دانشگاه علوم بهزیستیو توانبخشی

7

نایب رئیس انجمن روانشناسی سلامت ایران

دکتر زیبا برقی ایرانی

سالمندشناسی

استادیار

دانشگاه پیام نور

8

ریاست کمیته پژوهشهای سالمندی و عضوکمیته علمی سالمندی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

دکتر مهشید فروغان

سالمندشناسی

دانشیار

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

910

عضو مرکز تحقیقات سالمندان و عضو دپارتمان سالمندی انجمن فیزیوتراپی ایران

عضو هیئت علمی

دکتر مهتاب علیزاده


دکتر صفارنیا

سالمندشناسی


سالمندشناسی

استادیار


دانشیار

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


دانشگاه پیام نور

login